Starte for deg selv

Går du med tanker om å starte for deg selv? Det er enklere enn du tror. Enkeltmannsforetak, AS, nettbutikk, blogg eller artist. Her er noen tips på veien. Skatt, registrere selskap, hjemmeside, lage blogg osv.

Enkeltpersonforetak

Skal du starte for deg selv? Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å etablere bedrift på. Denne organisasjonsformen har noen fordeler. Og noen ulemper. Det gir deg stor grad av frihet, men kan også gi betydelig risiko fordi du har personlig ansvar for økonomien

Hva kjennetegner et enkeltpersonforetak:

  • Ubegrenset personlig ansvar (jo høyere økonomisk risiko foretaket tar, jo mer taler det for å heller velge en organisasjonsform med begrenset personlig ansvar).
  • Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko (tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet).
  • Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak (men du kan ha ansatte).
  • Innehaver har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere.
  • Er ikke en egen juridisk person.
  • Er lite investorvennlig.

Næringsvirksomhet

Et vilkår for å registrere et enkeltpersonforetak er at du driver næringsvirksomhet . For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd. Hvis aktiviteten din oppfyller disse vilkårene vil sannsynligvis skatteetaten vurdere det til at du driver næringsvirksomhet.

Ansatte

Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og mottar ikke lønn for jobben du gjør. Du disponerer overskuddet og kan i prinsippet ta ut hvor mye/lite du vil til privat forbruk (privatuttak), men må sette av penger til skatt og avgifter.

Ektefellen din kan arbeide i virksomheten og motta andel av overskuddet, men kan ikke ansettes. Ansetter du noen andre blir du arbeidsgiver, og må betale lønn og arbeidsgiveravgift.

Sosiale rettigheter

Sykepenger

Som innehaver av enkeltpersonforetak vil du ha dårligere sosiale rettigheter enn om du er arbeidstaker.

Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykedag, og da med 80 % dekning. Dette i motsetning til arbeidstakere som har 100 % dekning fra første sykedag. Du kan tegne ulike forsikringer for å bedre dine sykepengerettigheter.

Dagpenger

Du opparbeider ikke rett til dagpenger av det du tjener i enkeltpersonforetaket ditt.

Pensjon

Som innehaver av enkeltpersonforetak tjener du opp pensjon av din næringsinntekt. Vær oppmerksom på at ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Å spare til pensjon vil derfor være viktig. Du kan også inngå private pensjonsavtaler.

Skatt

Du må beregne hvor mye foretaket ditt forventer å gå med overskudd. Du melder forventet overskudd som endring i skattekortet ditt. Skatteetaten vil så beregne hvor mye skatt du må betale. Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig. Generelt vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,4-49,6%. Enkeltpersonforetak må levere skattemelding for næringsdrivende.

Skatt for enkeltpersonforetak

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en omsetningsavgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et enkeltpersonforetak som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører.

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Aksjeselskap (AS)

Planlegger du å starte næringsvirksomhet alene eller sammen med andre? Innebærer næringsvirksomheten en økonomisk risiko? Vil du ha rettigheter som arbeidstaker og muligheten til at andre vil investere i selskapet ditt? Da kan aksjeselskap være en hensiktsmessig organisasjonsform.

Hva kjennetegner et aksjeselskap:

  • Begrenset personlig ansvar
  • Rettigheter som ansatt
  • Egen juridisk person
  • Investorvennlig

Hva er aksjeselskap?

Aksjeselskap er en egen juridisk person og du som eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner. Eier(ne) må likevel forvente å stille ytterligere sikkerhet dersom det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån.

Aksjekapitalen er sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer. Selskapet kan bruke av aksjekapitalen til å gjøre investeringer, men må sørge for å ha betalingsevne og en forsvarlig egenkapital. Når du etablerer aksjeselskapet bør du derfor ha penger ut over aksjekapitalen som kan dekke aksjeselskapets kostnader (fri egenkapital).

Det begrensede ansvaret, fleksibiliteten og omsetteligheten av aksjene gjør at et aksjeselskap er å foretrekke dersom du planlegger etableringen med flere eiere og muligheten for å få investorer til å satse penger på selskapet.

Aksjeloven en nyttig kilde til informasjon om hvilke regler aksjeselskapet må forholde seg til.

Aksjeloven

Ansatt

En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg og du skal ha utbetalt lønn.

Eier av aksjeselskapet kan velge å ikke være ansatt selv om han/hun arbeider i selskapet. Utbetaling fra aksjeselskapet til eieren kan da skje som utbytte. Du opparbeider deg ikke sosiale rettigheter av det som utbetales som utbytte.

Sosiale rettigheter

Sykepenger

Som eier og ansatt har du krav på 100 % sykepenger fra første sykedag. Men vær oppmerksom på at NAV dekker sykepengene fra dag 17. De første 16 dagene er det aksjeselskapet som arbeidsgiver som skal betale sykepenger.

Dagpenger

Som eier og ansatt i aksjeselskapet opparbeider du rett til dagpenger ved arbeidsledighet, på lik linje med andre arbeidstakere. Vilkårene for å motta dagpenger finner du hos NAV.

Pensjon

Som eier og ansatt i aksjeselskapet tjener du opp pensjonsrettigheter av det du mottar i lønn, på lik linje med andre arbeidstakere. Vær oppmerksom på at ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Dersom selskapet har flere ansatte vil det normalt ha plikt til å tegne en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Skatt

Overskuddet i et aksjeselskap beskattes i inntektsåret 2020 med 22 %. Skatten betales i to terminer året etter inntektsåret.

Det kan besluttes å betale ut utbytte i et aksjeselskap. Utbytte til personlige aksjonærer beskattes med 31,68 % i inntektsåret 2020, mens utbytte til selskap som eier aksjer i et annet selskap (selskapsaksjonærer), er tilnærmet fritatt beskatning.

For selskap og eiere under ett kan samlet skattesats bli 46,7 % i aksjeselskap.

Dersom selskapet ikke deler ut utbytte betyr det at selskapet kan opparbeide seg kapital som beskattes med 22%.

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en omsetningsavgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et aksjeselskap som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsegisteret.

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Aksjeselskap vil i tillegg ha regnskapsplikt. Det innebærer at selskapet årlig skal levere årsregnskap til Regnskapsregisteret. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører.

Alle aksjeselskap med mindre enn 6 millioner kroner i omsetning kan normalt velge bort revisjon av årsregnskapet.

Roller i aksjeselskap

Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste myndighet og det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett.

Styret skal bestå av minst én person og styret møtes ved behov. Styret er ansvarlig for driften og organiseringen av selskapet. Minimum halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i Norge eller i et annet EU/EØS-land. Styret ansetter daglig leder.

I mange aksjeselskap har eieren alene alle disse rollene. Vær oppmerksom på at disse kravene gjelder uavhengig av selskapets størrelse.

Brønnøysundregistrene om roller i aksjeselskap

Aksjeloven om krav til bosted

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Lag din egen nettside/blogg og/eller nettbutikk

Du lager din egen hjemmeside på noen få minutter/timer alt etter hvor avansert du vil ha den og grunnpakken er gratis. Ut fra denne, bygger du ditt eget verktøy. Ved oppstart velger du norsk oppsett og bruken er utrolig enkel. Du kan velge mellom flere hundre maler, som passer din bedrift. 

Er det en hobby du vil profilere enten det er dyr eller noe annet, kan du velge den enkleste varianten abonnement som koster kr. 49.- pr. mnd. eller du kan bruke gratisversjonen. På gratisversjonen kan du ikke bruke ditt eget domene bla., men er en grei versjon å lære seg på, så utvider du etter hvert. Er det noe du lurer på om de forskjellige abb. eller oppsett, kan du ta kontakt via kontaktsiden eller på tlf. 975 82 788

Ved å bruke betalte abb. kan du også lage din egen blogg eller nettbutikk etter ferdige maler eller du kan bygge den selv. Oppsettet her er også på norsk og veldig enkelt å sette opp. Bruk litt tid og du får et bra resultat. Skulle du ha behov for support, sender du melding på norsk og de svarer raskt på samme språk, selv om selskapet ikke er norsk. Selskapet har 40 mill. brukere, så du er ikke alene. Tjenesten er levert av Webnode.  

En nettside er informasjonskanalen til din bedrift.

* Forteller omverdenen hva du kan tilby. * Kunder kan velge sine produkter før butikkbesøk. * Kommunikasjonskanal mellom deg og kunder. * Et rimelig reklamemedium. ( Ca.1500.- pr. år med proffabonnement ) * Mulighet for egen nettbutikk og blogg

Din personlige blogg

Når du registrerer din nettside som gratisabonnement, kan du selvfølgelig velge om du vil bruke denne som nettside, blogg, nettbutikk eller alle tre alternativene samtidig.

Fordelen med Webnode sitt opplegg er at du ikke må ha reklame for leverandører som har en fellesavtale f.eks Google og andre. Alle abonnementene er reklamefrie, men du står fritt til selv å inngå avtaler med forskjellige firma.  

Det er en del firma som tilbyr slik reklame, noe jeg kan gi deg ved å ta kontakt. På den måten kan du tjene penger på din hjemmeside eller blogg.